Programy
i dotacje

dla energii odnawialnej

Statut Fundacji EkoDom

§1
Postanowienia ogólne

1. Fundacja pod nazwą "EkoDom" działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.z 1991r.Nr.46 poz.203 z późn.zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

3. Siedzibą Fundacji jest Miasto Bielsko-Biała.

4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla zrealizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować i tworzyć inne podmioty.

6. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawować będzie Minister właściwy do spraw ochrony środowiska.

7. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, oraz osób fizycznych, których działalność jest zbliżona z celami Fundacji oraz sama może korzystać z podobnej pomocy.

8. Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja EkoDom wraz z adresem siedziby Fundacji i numerem NIP.

9. Fundacja może używać znaku graficznego, który będzie ją identyfikował.

§ 2
Cele i przedmiot działania Fundacji

1. Celem Fundacji jest:

1.1 Podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie korzystania z urządzeń do wytwarzania energii ze słońca.

1.2 Promowanie w społeczeństwie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii.

1.3 Propagowanie i promowanie zastosowania paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, poprzez kampanie edukacyjne, ulotki, broszurki, festyny, plakaty.

1.4 Współpraca z instytucjami zajmującymi się promowaniem zagadnień o odnawialnych źródłach energii.

1.5 Organizowanie szkoleń i prezentacji edukacyjnych.

1.6 Inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych, mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na rzecz Fundacji, jak również współpraca z osobami prawnymi i fizycznymi oraz innymi podmiotami, których cele są zbliżone z celami Fundacji, a także ze środowiskami ekologicznymi.

1.7 Organizowanie olimpiad i turniejów w zakresie realizacji celów Fundacji.

1.8 Organizowanie konferencji naukowych, szkoleń i innych akcji o charakterze informacyjno- edukacyjnym.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- rozpowszechnianie i wspieranie działań związanych z propagowaniem ekologii i odnawialnych źródeł energii,

- publiczne kampanie edukacyjne, prowadzone przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, ulotek, broszur informacyjnych, plakatów,

-organizowanie konferencji naukowych, szkoleń, prezentacji i innych akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym,

- inicjowanie, wspieranie oraz organizowanie programów edukacyjnych,

- organizowanie olimpiad i teleturniejów w zakresie realizacji celów Fundacji,

- współpracę z Ministerstwem Ochrony Środowiska, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Organizacjami Samorządowymi i innymi instytucjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji celów Fundacji,

- inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na rzecz Fundacji oraz współpraca z osobami prawnymi i fizycznymi, których cele są zbliżone z celami Fundacji i środowiskiem ekologicznym.

3. Tworzenie stacjonarnych punktów informacyjno-edukacyjnych w miejscach publicznych dostępnych dla społeczeństwa.

§3
Majątek i dochody Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1500,00 zł (słownie jeden tysiąc pięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe nabyte lub wytworzone przez Fundację w toku jej działania.

2. Dochody Fundacji pochodzą z:

- darowizn, spadków i zapisów,

- subwencji osób fizycznych i prawnych,

- dotacji i kwot wsparcia z krajowych programów i funduszy celowych,

- europejskich i światowych środków wsparcia, przeznaczonych na realizację zadań zbieżnych z celami Fundacji EkoDom,

- działalności gospodarczej, którą prowadzi w rozmiarach służących realizacji jej celów, oraz praw majątkowych,

- dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

- prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Dochody Fundacji są przeznaczone na jej działalność statutową, oraz pokrycie kosztów jej funkcjonowania.

4. Fundacja realizując swoje cele statutowe, może prowadzić działalność zleconą przez inne podmioty (usługi, zadania zlecone, zamówienia publiczne)

5. Fundacja dla osiągnięcia swoich celów statutowych, może korzystać z pracy wolontariuszy.

§4
Prowadzenie działalności gospodarczej prze Fundację

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. Zakres ewentualnej działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację zostanie określony przez zarząd fundacji z uwzględnieniem jej rozmiarów, służących realizacji celów statutowych fundacji.

3. Działalność gospodarcza fundacji może być prowadzone w formie organizacyjnie wyodrębnionej przez odpowiednie jednostki organizacyjne fundacji. Zakres działania tych jednostek oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenie personelu jednostki ustala zarząd Fundacji.

§5
Organy Fundacji

1.  Organem Fundacji jest zarząd.

2. Zarząd Fundacji składa się z jednej do czterech osób, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, przy czym pierwszym Członkiem Zarządu jest Fundator, pełniący funkcję Prezesa Fundacji.

3. Fundator powołuje i odwołuje Członków Zarządu na okres 5 lat.

4. Fundator ma prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków.

5. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz oraz tworzy i likwiduje biura, agencje i inne placówki Fundacji, określając ich przedmiot działania, finanse, organy i ich kompetencje.

6. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

b. ustalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji, oraz planów finansowych;

c. przygotowywanie sprawozdań z działalności Fundacji;

d. przyjmowanie subwencji, darowizn i zapisów;

e. ustalanie ewentualnego zatrudnienia, zasad wynagrodzenia dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej;

f. określenie wewnętrznych zasad gospodarki finansowej i księgowej;

7. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów.

8. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy Członek Zarządu jednoosobowo.

§6
Zmiana Statutu

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator lub wskazana przez niego osoba.

2. Zmiana Statutu nie może naruszać celów Fundacji.

§7
Likwidacja Fundacji

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na podstawie uchwały Zarządu Fundacji, na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej Fundacji o zbliżonych celach.

Fundacja EkoDom 43-300 Bielsko-Biała
ul. Karpacka 24/9B, tel. ( 33) 496 99 11
mail: biuro@fundacjaekodom.pl